Odkaz Márie - Prečo je dôležité postaviť sa za svoje práva?

1 Views
Published
Mária Vašková je Rómka, ktorá žije v obci Geča. V minulosti dlhé roky pracovala ako účtovníčka na bytovom podniku v Košiciach, kde od roku 2009 zažívala diskrimináciu a ponižovaniu zo strany zamestnávateľa. Dôvodom bol jej rómsky pôvod. Okrem iného zamestnávateľ presunul jej kanceláriu do miestnosti s nedostatočným osvetlením a vetraním, čo sa podpísalo na jej zdravotnom stave.

Pani Mária podala antidiskriminačnú žalobu a s podporou našej mimovládnej organizácie sa domáhala spravodlivosti za diskrimináciu v zamestnaní, ktorej čelila.

Napriek tomu, že slovenské súdy napokon nerozhodli v jej prospech - jej zápal a odhodlanie domôcť sa spravodlivosti si zaslúžia obdiv. Svojím úsilím pani Mária poukázala na pretrvávajúce bariéry v prístupe k spravodlivosti, ktorým diskriminovaní Rómovia a Rómky na slovenských súdoch čelia.

V tomto videu pani Mária odpovedala na otázku – prečo je dôležité postaviť sa za svoje práva. Veríme, že inšpiruje čo najviac ľudí k tomu, aby sa postavili za svoje práva.

Ďakujeme za zdieľanie tohto videa.

#postavmesazasvojeprava #poradnaprava #aktivizmus #Romovia #Romky #standupforyourrights #activism #Roma

Toto video bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za jeho obsah výlučne zodpovedá Poradňa pre občianske a ľudské práva.

***

Mária Vašková is a Roma woman who lives in the village Geča (eastern Slovakia). In the past, she worked for many years as an accountant at an urban housing company in Košice, where since 2009 she has experienced discrimination and humiliation by her employer. The reason was her Roma ethnic origin. Among other things, the employer moved her office to a room with insufficient lighting and ventilation, which affected her health.

Mária filed an anti-discrimination lawsuit and, with the support of our non-governmental organisation, sought justice for employment discrimination she faced.

Despite the fact that the Slovak courts did not rule in her favor - her committment to get justice deserves admiration. Through her efforts, Mária pointed out the persistent barriers in access to justice faced by discriminated Roma in Slovak courts.

In this video, Mária answered the question - why it is important to stand up for your rights. We hope that it inspires as many people as possible to stand up for their rights.

Thanks for sharing this video.

This video was realised with the financial support of the Ministry of Justice of the Slovak Republic within the subsidy program to promote, support and protect human rights and freedoms and to prevent all forms of discrimination, racism, xenophobia, anti-Semitism and other expressions of intolerance. For its content is solely responsible the Center for Civil and Human Rights.
Category
Job
Be the first to comment