වැටුප 90,000 වැඩියි,රැකියා ඇබෑර්තු/Job Vacancy 2023 | New job vacancies in Sri Lanka 2023Published
රැකියා ඇබෑර්තු /Job Vacancy 2023 | New job vacancies in Sri Lanka 2022 | @Supiri Jobs ශ්‍රි ලංකාවේ පවතින රැකියා අවස්ථාවන් පිළිබදව දැනුවත් කරම්න් සැමට රැකියා අවස්ථාවක් උදාකර දීම අපගේ අරමුණයි.පහත සබදියාවන් ඔස්සේ රැකියා ඇබෑර්තු සම්බන්දයෙන් අපගේ අනෙකුත් විඩියෝ නැරඹීමට හැකිවේ.
https://youtu.be/gFYMms9Rg2k
https://youtu.be/e5zeJcdMBI4
https://youtu.be/cHgPwIs0l6I
https://youtu.be/Ogq2xF7TuQE
https://youtu.be/_PK8KIZrL7c
https://youtu.be/gnlyZA3ffRc
https://youtu.be/fUPH1dObuIU
https://youtu.be/OI-PfgnWzmQ
https://youtu.be/3ezoxqCTorM
https://youtu.be/GT8Cu3JjejY
https://youtu.be/vda_N4LlWFw
https://youtu.be/8TYSKijGMJo
https://youtu.be/FfM6xDHzq18
https://youtu.be/mk4rM5wMPug
අපව අමතන්න.වට්සඇප්
Thanks for sharing the excerpt from the video in the link below
https://youtu.be/kwg_ezeEcJM
0715281776
ඊමේල් : [email protected]
#https://www.alakamandawa.net/
Category
Job
Be the first to comment