කැන්ඩාවේ LMIA supported job offer එකක් හොයාගමු | A trick to find a LMIA supported job offer

1 Views
Published
කැනඩාවේ ජීවිතේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. Comment කරන්න ඔගොල්ලන්ට Canada ගැන තව දැනගන්න කැමති දේවල්.

හැමෝම අහපු ප්‍රශ්නයක් තමා Canada වල job offer එකක් ලංකාවේ ඉන්න ගමන් හොයාගන්න විදිය කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි අද කියන්නෙ වැඩේ ටිකක් අමාරු වුනත් LMIA Supported Job Offer එකක් ගන්න පොඩි උපක්‍රමයක්.

Warmly welcome you all to our channel ‘Canadawe Jeewithe - Way of Life in Canada’. Comment on this video of your suggestions for future videos.

Many of our viewers asked about how to get an LMIA Supported Job Offer. So we thought of sharing a trick to find a Job in Canada which backed by a LMIA positive letter.

——————————————————————————————

Companies who have offered LMIA letter for foreign hires - https://lmia.work/

Canadian Resume Template - https://www.resume.com/

——————————————————————————————

Like and follow our travel channel Coloring Footsteps

Like us on Instagram:
https://instagram.com/coloringfootsteps

Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/coloringfootsteps

Subscribe us on YouTube:
https://youtube.com/channel/UCZ6WTvnla10MABhkHWTBhBQ

——————————————————————————————

Music: Circuit
Musician: Jeff Kaale
Category
Job
Be the first to comment